Chốt cửa đồng, Chot cua bang dong, chốt cửa bằng đồng